Організація методичної роботи

в Жашківському закладі загальної середньої освіти

 І-ІІІ ст. №3  ім. І. М. Ляшенка

 «Школа не може стояти на одному рівні розвитку, вона потребує урізноманітнення педагогічних методів в ім’я зростання професійної майстерності, фахової   кваліфікації   освітян»

    Якість, результати навчально-виховного процесу школи залежать передусім від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

     Підвищенню фахової підготовки педагогічних кадрів сприяє методична робота, яка збагачує їх педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям оволодівати педагогічною майстерністю, підтримує в педагогічному колективі дух творчості, прагнення до пошуку. Методична робота спонукає вчителя до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик їх викладання, вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи. Вона забезпечує надання вчителю кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

 У Жашківській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №3 ім. І. М. Ляшенка методична робота здійснюється за такими напрямами:

 1. Вивчення педагогічної теорії, методики навчання і виховання, психології, етики, естетики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета і методики його викладання.

 2. Вивчення теорії та досягнень науки з викладання предметів, володіння сучасними науковими методами; вивчення й практична реалізація оновлених програм і підручників, розуміння їх особливостей.

 3. Освоєння і практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методики і принципів активізації навчальної діяльності учнів, формування у них наукового світогляду .

 5. Систематичне інформування про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту й методики навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних державних нормативних документів.

 6. Впровадження досягнень педагогіки, психології та окремих методик і передового педагогічного досвіду із зверненням особливої уваги на використання в діяльності педагогічного колективу зразків національної культури і традицій.

         Внутрішньошкільна методична робота з педагогічними кадрами у школі спрямована на:

·        формування професійної компетентності

·        збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу

·        вироблення інноваційного стилю діяльності

·        підготовку вчителів до пошукової діяльності

·        залучення до науково - дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних особистісно - орієнтованих технологій в навчально - виховний процес.

Основні завдання:

1.     Активне використання досягнень і рекомендацій психолого-педагогічної науки та їх впровадження  у практику роботи навчального закладу.

2.    Вивчення, впровадження досягнень педагогів-новаторів у практику роботи педагогічного колективу школи.

3.    Надання допомоги вчителям у вивченні та впровадженні інноваційних технологій у навчально-виховний процес, в оволодінні методичними прийомами навчання, виховання й розвитку учнів.

4.    Створення колективу однодумців, які зберігатимуть традиції школи й активно впроваджуватимуть інноваційні освітні технології в практику роботи.

5.    Стимулювання ініціативи і творчості членів педагогічного колективу та активізації їхньої діяльності у науково-дослідницькій, пошуковій роботі.

6.    Вияв недоліків, труднощів і перевантажень у роботі педагогічного колективу та запобігання ним.

7.    Розвиток світогляду, професійних, морально-особистісних рис членів педагогічного колективу шляхом самоосвіти та самовдосконалення.

     Для ефективної реалізації вищезазначених завдань методична робота у нашому навчальному закладі має безперервний характер; робота всіх структурних одиниць та ланок спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми школи і приведена до певної системи.

 

Форми організації методичної роботи

          Методична робота будується на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб і труднощів, які виникають під час роботи. Практикується використання як традиційних , так і нетрадиційних форм методичної роботи з педагогічним колективом школи.

У системі методичної роботи враховано індивідуальні, групові та загальношкільні (колективні) форми роботи.

Загальношкільні: педагогічна рада, психолого – педагогічні семінари, методичні виставки, інструктивно – методичні наради, семінари - практикуми, наради при директору, при заступнику, педагогічні читання, фестиваль педагогічних ідей, методичні оперативки.

Групові: методична рада, методичні об'єднання, школа молодого учителя, предметні тижні, «круглий стіл»

Індивідуальні: самоосвіта вчителів, участь в конкурсах, атестація, індивідуальні консультації, наставництво, творчі звіти вчителів, вивчення системи роботи вчителя.

У процесі підготовки і проведення активних форм методичної роботи велику увагу приділено залученню до участі в них кожного педагога. Всі види методичної роботи спрямовано на висвітлення інтересів учителів, професійних навичок, педагогічних надбань, вони виступають як форми розвитку їхньої наукової ерудиції, показують єдність знань, методичних умінь, особистих рис, мовної культури, педагогічної техніки, такту.